Verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer

Er bestaan acht redelijke ontslaggronden, a tot en met h. De e-grond is ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’. Bij een ontslag op staande voet is dit vaak de aangevoerde ontslaggrond. De werkgever moet aannemelijk maken dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of juist nalaten van de werknemer. En dit moet dusdanig ernstig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet langer kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.


Schuld

Bij ontslag op deze grond moet het gaan om toerekenbaar verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Ofwel: de werknemer heeft schuld aan het handelen of juist niet handelen. De mate van dit verwijtbare handelen of nalaten bepaalt of er sprake is van een redelijke ontslaggrond. Het gaat bij verwijtbaar handelen of nalaten niet om onkunde of onmacht van de werknemer, maar om onwil of moedwil.


Disciplinaire maatregelen

De werkgever moet aantonen dat alleen ontslag nog maar mogelijk is en een disciplinaire maatregel (een waarschuwing, non-actiefstelling, schorsing, of tijdelijk stopzetten van loonbetaling) niet voldoende is. Dit is het geval bij ontslag op staande voet. Er kan ook sprake zijn van verwijtbaar handelen of nalaten zónder dat er sprake is van een ontslag op staande voet. Denk aan regelmatig te laat komen, werkweigering, onterechte ziekmeldingen, of het grovelijk beledigen van collega’s. De werkgever zal eerst moeten proberen de situatie te verbeteren door het nemen van disciplinaire maatregelen, alvorens hij kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsrelatie. Het verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer moet door de werkgever voldoende concreet worden gemaakt. Denk hierbij aan waarschuwingsbrieven, e-mails, gespreksverslagen.


Mediation

Op het moment dat een werkgever een werknemer beticht van verwijtbaar handelen of nalaten, zal dit de arbeidsrelatie verstoren. Ook als de beschuldiging in latere instantie door de rechter wordt verworpen. Mediation kan helpen het vertrouwen in elkaar weer te vinden om zo de arbeidsrelatie toch te kunnen voortzetten. Mediation kan ook helpen bij het (alsnog) goed afscheid nemen van elkaar.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation? Neem vrijblijvend contact ​​​​​​​op.