STECR richtlijn

De STECR richtlijn is een formele richtlijn zonder wettelijke status. Het UWV en de rechter vinden de STECR richtlijn normerend bij hun toets op reïntegratie-inspanningen. 
Twee vragen staan centraal bij de STECR richtlijn:
1. Is de werknemer wel of niet ziek?
2. Is er een arbeidsconflict?


Zieke werknemer
De bedrijfsarts heeft volgens de richtlijn een dubbele rol. Deze is zowel beoordelend (is iemand wel of niet ziek?} alsook adviserend (welke interventie is nodig?). De bedrijfsarts oordeelt of de werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten. Als dat het geval is, betekent dit dat de werkgever loon moet doorbetalen gedurende ziekte (voor een maximum periode van twee jaar). Soms betwist een partij dit oordeel van de bedrijfsarts. Dan is het mogelijk een deskundigenoordeel van het UWV te vragen.


Arbeidsconflict
Er is volgens de richtlijn sprake van een arbeidsconflict als “(…) tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.” De bedrijfsarts pleegt hoor en wederhoor voordat hij adviseert in een arbeidsconflict.


STECR: drie varianten
De genoemde twee centrale vragen leveren drie mogelijkheden op:
1. Ziekte zonder conflict
2. Ziekte in combinatie met een conflict
3. Werknemer is niet ziek, er is wel een conflict
In het eerste geval wordt een Plan van Aanpak opgesteld door werkgever en werknemer om tot een zo spoedige mogelijke werkhervatting te kunnen overgaan (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter). 
De STECR richtlijn is van toepassing in de laatste twee gevallen. In het tweede geval wordt eveneens een Plan van Aanpak opgesteld in het kader van reïntegratie, maar adviseert de bedrijfsarts tevens een interventieperiode (rustperiode) of een andere interventie die gericht is op het oplossen van het conflict. Vaak is dit mediation.
Een dergelijk interventieplan is ook van toepassing in de derde situatie. Werkgever en werknemer moeten zich inspannen om het conflict op te lossen.
De STECR richtlijn pleit ervoor dat de eventuele ziekte en het eventuele arbeidsconflict zoveel mogelijk gelijktijdig worden aangepakt.


Interventies bij een arbeidsconflict
De bedrijfsarts adviseert soms een interventieperiode (waarin de werknemer niet werkt). Deze moet volgens de STECR richtlijn zo kort mogelijk zijn (maximaal 1 tot 2 weken met behoud van loon). Er is draagvlak nodig van de zijde van de werkgever om loon door te betalen als er geen sprake is van ziekte, maar wel van een conflict. Zo’n interventieperiode biedt ruimte voor bezinning en voor het maken van afspraken. Vaak volgt - zo nodig - hierna het advies mediation in te zetten. Zowel werkgever als werknemer dienen dit advies in principe op te volgen. Zij moeten beiden actief hun best doen het conflict op te lossen.


Lees hier​ meer over mediation bij een arbeidsconflict.
Neem vrijblijvend contact​ op voor meer informatie.